O nás

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica. Bola zriadená 1.12.1964.
V zmysle zákona SNR z roku 1990 o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce prešla na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici zriaďovateľská funkcia dňom 1.1.1991 uznesením č.5/91. Od 01.01.2016 sa k ZAaRESu pričlenila zaniknutá organizácia Správa športových a telovýchovných zariadení mesta.
Zriaďovacia listinaDodatok č. 1, Dodatok č. 2Dodatok č. 3Dodatok č. 4

Správa o hospodárení za rok 20162018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Základná odborová organizácia zamestnancov ZAaRES-u - Kolektívna zmluva

Smernica - Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (PDF)

 

Riaditeľ organizácie: PhDr. Ivan Šabo, 048/28 51 802, riaditel@zaaresbb.sk

Vedúci ekonomického úseku: Ing. Martin Porubský, 048/28 51 810

Vedúci úseku údržby verejnej zelene: Ing. Michal Valent, 048/28 51 808

Vedúci úseku športu a ihrísk: Ing. Matej Libič, 048/28 51 811

Vedúci úseku krematória a cintorínskych služieb: Ing. Ján Snopko, 048/28 51 826

Správa budov: Roman Krahulec, 048/28 51 807

 

Adresa sídla: Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica

Tel. kontakt: +421482851802

E-mail
: sekretariat@zaaresbb.sk

 

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica