Vyhlásenie o prístupnosti ZAaRES

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Záhradnícke a rekreačné služby má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.zaaresbb.sk, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]

 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, ...) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]

 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]

 • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]

 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]

 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]

 • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]

 • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]

 • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]

 • Pri responzívnom dizajne stránky nie je viditeľné zameranie tlačidla pre hlavné menu. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]

 • Logá v anglickej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

 • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]

 • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.07.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 03.10.2022.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e- mailovej adrese: sekretariat@zaaresbb.sk. Správcom webového sídla je Záhradnícke a rekreačné služby a jeho prevádzkovateľom je MR Studio IT.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pán Lukáš Berec z ekonomického úseku.


Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Partneri

 Mesto Banská Bystrica