Oznamy

Pravidlá platné pri smútočných obradoch od 18.11.2021

Podľa aktuálnych nariadení je vstup do budovy Krematória Banská Bystrica na smútočný obrad obmedzený s prihliadnutím na kapacitu objektu Krematória, t.j. limitujúcim faktorom je dodržanie rozostupov medzi jednotlivcami, resp. osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.  Podmienkou je vstup s respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk a zápis do zoznamu účastníkov (uvádza sa meno, priezvisko a telefónne číslo, prípadne e-mail). 

 


 

OZNAM O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 s účinnosťou od 31. mája 2021 do odvolania

Pri vstupe do budovy Krematória žiadame dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia ÚVZ SR:

  • vstup a pobyt v prevádzke je umožnené len osobám s prekrytými dýchacími cestami 
  • pri vstupe do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky
  • dodržiavať odstup osôb minimálne 2 metre
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

Po ukončení každého smútočného obradu sú priestory Krematória ako aj všetky dotykové plochy dezinfikované antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Dôrazne žiadame zúčastnených na pohrebnom obrade, aby dodržiavali pokyny zamestnancov Krematória.

 


OZNAM O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie ) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a opustiť miesto hromadného podujatia

 ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

/ kondolencie je možné nahradiť úklonom /