Harmonogram prác v 44. týždni 2020

V 44. týždni (26.10.2020 - 1.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie trávnikov
Severná kosenie trávnikov
Bakossova kosenie trávnikov
Rímskokatolícky cintorín hrabanie lístia
Cintorín Podlavice hrabanie lístia
Cintorín Šalková hrabanie lístia
Cintorín Majer hrabanie lístia
Mlynská orez stromov pomocou HP 14
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 27
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Bernolákova kosenie trávnikov
Kalinčiakova kosenie trávnikov
Radvanská kosenie trávnikov
Švermova hrabanie trávnikov
Jilemnického hrabanie pokosenej trávy
Wolkerova hrabanie pokosenej trávy
Sadová hrabanie pokosenej trávy
Gorkého hrabanie pokosenej trávy
Nešporova hrabanie pokosenej trávy
kpt. Nálepku hrabanie pokosenej trávy
Urnový háj hrabanie lístia
Centrálny cintorín hrabanie lístia
Cintorín Kremnička hrabanie lístia
Cintorín Iliaš hrabanie lístia
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Jilemnického 9 orez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska kosenie trávnikov
Inovecká kosenie trávnikov
Magurská dokosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Jakub hrabanie lístia
Cintorín Kostiviarska hrabanie lístia
Jelšový hájik ošetrenie stromu rezom
Tatranská 109 výrub suchého stromu
Karpatská 5 orez stromu pomocou HP 14

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!