Manažment kosenia

Manažment kosenia pre rok 2020: PDF na zobrazenie

 

Plochy s nižšou intenzitou kosenia

      V B. Bystrici v  súčasnosti postupne sledujeme nastávajúcu zmenu klímy, prejavujúcu sa v krátkodobých nízko intenzívnych dažďoch a dlhších období sucha. Čoraz väčší dôraz sa kladie na zadržiavanie a využívanie vody v prírode.

   Vzhľadom na zmenené klimatické podmienky, sme pristúpili ku znižovaniu intenzity kosenia. Vyčlenili sme 24 plôch, ktoré sa budú kosiť len 1-2 krát ročne (bližšie informácie na stránke www.zaaresbb.sk) Narastením trávy do väčšej výšky, zahustením trsov tráv, dôjde pri daždivom počasí ku vyššiemu zadržaniu vody a obmedzí sa výpar. Nižšia intenzita kosenia bude aj v okolí vodných tokov – vytvoria sa biokoridory pre lepšie životné podmienky a migráciu hmyzu. Na území mesta B. Bystrica  ide o výmeru 235 596 m trávnikových plôch v jednej kosbe.

 

 • Severná ulica, lokalita č. 1 výmera 4 524 mEKN 1-2110/2 kú B. Bystrica

    Plocha sa tiahne v severo – južnom smere popri vodnom toku, ako biokoridor v miestach medzi dvoma premosteniami potoka Bystrica, na takmer rovinatom teréne.  Parcela je z dvoch tretín zatienená vzrastlými stromami. Druhové zloženie je charakteristické poľnými lúčnymi kvetmi s prevahou tráv. Prvé kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Jegorovova ulica, lokalita č. 2 výmera 3 979 mEKN 1-2500/11,  EKN 1-1185, CKN 642/74,  CKN 947

    Predmetné parcely sa nachádzajú mimo obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží, rozmiestnených  vo štvorcovom tvare na rovine. Na parcelách rastú solitérne dospelé stromy. Jeden krát kosené plochy sa, ako súčasť biokoridoru tiahnu až ku trojprúdovej cestnej komunikácii, kde nadväzujú na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a neinváznych burín.

 • Na Karlove, lokalita č. 3 výmera 3 946 m2   CKN 1939/1,  CKN 1941/1 kú B. Bystrica

    Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží na štvorcovej ploche v miernom svahu. Plocha má severozápadnú expozíciu terénu. Parcely nie sú pokryté stromami. Plochy sa budú kosiť jeden krát ročne a ako súčasť biokoridoru sa tiahnu až ku  cestnej komunikácii, kde nadväzujú na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.

 • Bakossova ulica 35-41, lokalita č. 4 výmera 2 804 m2 CKN 2070/51,52 kú B. Bystrica

    Parcely sa nachádzajú mimo obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha má severozápadnú expozíciu.  Parcely nie sú pokryté stromami. Parcely budú kosené jeden krát a, ako súčasť biokoridoru sa tiahnu až ku  cestnej komunikácii, kde nadväzujú na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv aneinváznych burín .

 • Senica otočka lokalita č. 5 výmera 1 582 m2 CKN 96, CKN 97, CKN 98, CKN 138 kú Senica

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mestskej časti, medzi cestnou komunikáciou a vodným tokom. Plocha je svahovitá so západnou expozíciou  terénu. Parcely nie sú pokryté stromami. Predpoklad kosenia je jeden krát na prelome júla a augusta.  Účelom zníženia početnosti kosby, je rozšírenie biokoridoru okolia vodného toku. Druhové zloženie pozostáva z vlhkomilných tráv a neinváznych burín.

 

 • Jazmínová ulica, lokalita č. 6 výmera 7 075 mCKN 1428/223 kú Radvaň

    Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, medzi pešími a cestnými komunikáciami. Plocha je svahovitá s východnou expozíciou terénu. Parcela je pokrytá solitérne rastúcimi stromami. Predpoklad kosenia je jeden až dva krát ročne. Účelom využitia plochy je nadväznosť na  biokoridor,ktorý sa tiahne do okrajových častí mestskej časti Skubín. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv.

 • Bernolákova ulica lokalita č. 7 výmera 14 434 m2 CKN 3354/2 až 347, EKN 2-50141/3 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plocha je svahovitá s východnou expozíciou terénu. Parcely sú pokryté solitérne rastúcimi stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko spevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha je bez nadväznosti na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín.

 • Mládežnícka ulica, lokalita č. 8 výmera 2 579 mCKN 968/8,17,18,19 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami a cestnou komunikáciou. Plochy sú rovinaté so severojužnou expozíciou terénu. Parcely nie sú pokryté stromami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Plocha, je bez nadväznosti na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv.

 • Moskovská – Vršacká ulica, lokalita č.9 výmera 4 459 mCKN 2145/2,14 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, na  miernych svahoch, ktoré tvoria okolie občasného potoka. Plocha má východnú expozíciu terénu.  Parcely sú pokryté solitérne rastúcimi stromami. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta. Účelom využitia predmetnej plochy je premostenie biokoridoru z lesného porastu, do centrálnych parciel sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych druhov burín.

 • Oremburská ulica, lokalita č. 10 výmera 13 663 m2 CKN 2145/1 kú Radvaň

    Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, na  umelo kopcovitom teréne, na rovine.   Plocha má mierne východnú expozíciu.  Parcela nie je pokrytá stromami. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta. Účelom  využitia predmetnej plochy je doplnenie biokoridoru z lesného porastu do centrálnych parciel sídliska,  kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych burín.

 • Oremburská ulica, lokalita č. 11 výmera 3 109 m2 CKN 2217/1,14 kú Radvaň

    Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, na  miernom svahu.  Plocha má južnú expozíciu terénu.  Parcela je pokrytá solitérne rastúcimi stromami. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta. Účelom využitia predmetnej plochy je doplnenie výmery biokoridoru z lesného porastu a okolia vodného toku,  do centrálnych parciel sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva z poľných kvetov, tráv a neinváznych burín.

 

 

 • Kvetinová ulica lokalita č. 12 výmera  14 314 mCKN 1428/224,225 kú Radvaň

     Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plochy sú na miernom svahu so severnou expozíciou. Parcely sú pokryté solitérnymi stromami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Plocha je bez nadväznosti na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv.

 • Radvaň slimák - lokalita č. 13 výmera 4 602 m2  E KN 1-1029/1 kú Radvaň

    Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, na  rovine.  Plocha má západnú expozíciu terénu.  Na parcele rastú v skupinách stromy. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta. Účelom využitia predmetnej plochy je doplnenie výmery biokoridoru z lesného porastu a okolia vodného toku,  do centrálnych parciel sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva z poľných kvetov, tráv a neinváznych burín.

 • Kalinčiakova ulica lokalita č.14 výmera 3 476 m2  EKN 2-447/7 kú Radvaň

     Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, v ostrom svahu za bytovými domami. Plochy majú východnú expozíciu terénu. Parcely sú pokryté stromami a krami v malých skupinách. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Plocha plynulo nadväzuje na zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv.

 • Ulica Družby lokalita č.15 výmera 3 550 m2 C KN 943/5 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, v zamokrenom území, za bytovými domami. Plochy sú na takmer rovinatom teréne s južnou expozíciou. Parcela nie je pokrytá stromami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Plocha je bez nadväznosti na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z vlhkomilných lúčnych kvetov a tráv.

 • Okružná garáže lokalita č. 16 výmera 1 775 m2 EKN 1-50643/2 kú Radvaň

    Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha má východnú expozíciu terénu.  Parcela nie je pokrytá stromami. Parcela bude kosené dva krát, ako súčasť biokoridoru vodného toku, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.

 • THK popri potoku lokalita č.17 výmera 7 195 m2 C KN 1420/1,6,15 kú Radvaň

     Plocha sa tiahne v západo- východnom smere popri vodnom toku, ako biokoridor v dĺžke 850 metrov popri Tajovskom potoku, na takmer rovinatom teréne.  Parcela je z dvoch tretín zatienená vzrastlými stromami rastúcimi pozdĺž potoka. Druhové zloženie je charakteristické poľnými lúčnymi kvetmi s prevahou tráv. Prvé kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Hutná ulica lokalita č.18 výmera  3 979 m2   E KN 1-1732/6, E KN 1-1819/1 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, na okraji bytových domov. Plochy sú vo svahu so severnou expozíciou. Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko vyšlapaných nespevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha nadväzuje na biokoridor, ktorý sa tiahne vo svahu pod bytovými domami. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv.

 • Sládkovičova ulica lokalita č. 19 výmera  1 773 m2   EKN 2-34, EKN 2-802/9, EKN 2-19/2, EKN 2-144/1,2,3,4 kú Radvaň

    Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plocha je svahovitá s východnou expozíciou terénu. Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko vyšlapaných nespevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha je bez nadväznosti na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín.

 • Ulica Mateja Bela lokalita č. 20 výmera 5 129 m2   C KN 1097/56 kú Sásová

   Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha má severnú expozíciu terénu.  Parcela je pokrytá solitérne rastúcimi stromami a krami. Parcela bude kosené dva krát. Plocha nie je viazaná na biokoridor ale nadviaže na okolitú zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.

 • Jelšový háj lokalita č. 21 výmera 16 766 m2  C KN 2495/18  kú Sásová

    Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami a cestnými a pešími komunikáciami. Plocha je svahovitá s východnou expozíciou terénu. Parcela je husto pokrytá  stromami a krami, silne zatienená. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko spevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha je súčasťou biokoridoru v okolí občasného potoka. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín.

 • Kráľovoholská ulica lokalita č. 22 výmera 9 973 m2   E KN 1-453/1, E KN 1-460,  EKN 1-458/2, C KN 2402/36   kú Sásová

    Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v ostrom svahu. Plocha má východno južnú expozíciu terénu.  Parcela je súvisle pokrytá stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych burín.

 • Tatranská ulica lokalita č.23 výmera  16 874 m2  E KN 2-484/2, E KN 2-484/13  kú Sásová

    Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, za odvodňovacím rigolom, v miernom svahu. Plocha má západnú expozíciu terénu.  Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko nespevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha nie je viazaná na biokoridor ale nadviaže na okolitú zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.

 • Pieninská ulica lokalita č. 24 výmera 18 455 m2  E KN 1-475/1   kú Sásová

    Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, okolo parkovacích plôch, v miernom svahu. Plocha má východnú expozíciu terénu.  Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Plocha nie je viazaná na biokoridor, ale nadviaže na okolitú zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.

 

Plochy s mozaikovitým kosením

 • Mestský park lokalita č.25 výmera 30 271 m2 C KN 2690/1  kú B. Bystrica
 • Inovecká ulica lokalita č. 27 výmera 5 181 m2  C KN 2470/2  kú Sásová

    Zámerom mozaikovitého kosenia je zmena techniky kosenia, pri ktorom sa nekosí celá plocha územia parkov, ale intenzívne 6 – 8 krát za rok, sa vykosia len priestory okolo peších komunikácií a centrálne partery určené pre šport a oddych. Pri intenzívnom kosení okolia peších komunikácií,  sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre.  V okolí dospelých stromov a kríkovitých skupín sa ponechá vysoká tráva a kosenie prebehne po odkvitnutí väčšiny lúčnych kvetov len približne dva krát.

 • Starohorská – kosodrevina lokalita č. 26 výmera 30 129 m2   E KN 2-391/2, E KN 2-405/1,2 kú Sásová

    Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, v ostrom svahu. Plocha má západnú expozíciu terénu.  Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko nespevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre – tzv. mozaikovité kosenie. Plocha nie je viazaná na biokoridor ale nadviaže na okolitú zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín.