Harmonogram prác v 32. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 32. týždni (07.07.2023 - 13.08.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
Národná kosenie a hrabanie trávnikov
Katovná kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Horná kosenie a hrabanie trávnikov
Skuteckého kosenie a hrabanie trávnikov
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
T. Vanssovej kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Banská Bystrica polievanie výsadby
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Kapitána Nálepku kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkeho kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernoláková hrabanie trávnikov
Námestie Ľudovíta Štúra kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna  kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň polievanie výsadby
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita "stará" Rudlová kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová polievanie výsadby