Sviatok všetkých svätých

Na základe uznesenia Vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 o dočasnom obmedzení pohybu na území Slovenskej republiky sa v dňoch od 24.10.2020 do 01.11.2020 na cintorínoch budú vykonávať pohrebné obrady len za účasti blízkych osôb.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID - 19 v dňoch od 26.10. do 01.11.2020 nebudú pre návštevníkov Cintorína na nám. Š. Moysesa k dispozícii zamestnanci správy cintorína.

Návštevníkom budú zamestnanci správy cintorína k dispozícii v Kremničke 60 - Správa cintorínov, kde budú poskytovať informácie ohľadom hrobových miest a prijímať platby za nájom. Odporúčame aby verejnosť v uvedených dňoch uprednostnila telefonickú alebo mailovú komunikáciu.

Stránkové hrodiny počas Sviatku všetkých svätých, Správa cintorínov Kremnička 60

26.10.2020      od 7,30 - 14,00 hod.

27.10.2020      od 7,30 - 16,00 hod.

28.10.2020      od 7,30 - 14,00 hod.

29.10. 2020     od 7,30 - 14,00 hod.

30.10.2020      od 7,30 - 14,00 hod.

 

Nájom hrobových miest končiaci v roku 2020 je potrebné uhradiť do konca roku. Nájomcov hrobových miest, ktorí sú označení ako neplatiči na príslušných vývesnýc tabuliach a internetovej stránke organizácie ZAaRES, žiadame aby sa bezodkladne informovali na Správe cintorínov a nájom za hrobové miesto si vysporiadali v čo najkratšom čase.

Počas Sviatku všetkých svätých budú operatívne zamestnanci Správy cintorínov zabezpečovať vývoz smeti, poriadok a čistotu na Cintoríne nám. Š. Moysesa a Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. Žiadame návštevníkov cintorínov, aby dodržiavali opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a prevádzkový poriadok pohrebísk schválený Mestom Banská Bystrica, VzN č. 5/2020, článok 6, Povinnosti návštevníkov pohrebiska. Zvýšená bude aj kontrola Mestskej polície. Od 25.10.2020 do 08.11.2020 je prísny zákaz vykonávať akékoľvek kamenárske práce na cintorínoch. Ohľadom kamenárskych prác sa nájomcovia môžu informovať na Správe cintorínov.