Prímestské cintoríny

Od 05.04.2022 je opäť k dispozícii pre návštevníkov cintorínov potrebné náradie a polievacie kupy. Taktiež bola spustená voda. Týka sa to cintorínov: Iliaš, Jakub, Šálková, Uľanka, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Majer, Senica, Rakytovce.