Nezaplatené hrobové miesta Cintorín nám. Š. Moysesa

Na Cintoríne nám. Š. Moysesa sú od 23.10.2023 vyvesené informačné tabule nezaplatených hrobových miest. Tabule sú vyvesené pri vstupoch na cintorín, t.j. vstup od kostola Nanebovzatia Panny Márie a vstup od ulice Matuškovej. Žiadame všetkých nájomcom hrobových miest, ktorí nemajú uhradený nájom za hrobové miesto alebo uzatvorenú nájomnú zmluvu k hrobovému miestu, aby sa informovali osobne na Správe cintorínov, Kremnička 60, telefonicky na t.č. 048/410 35 59 alebo e-mailom info@kremnatoriumbb.sk