Výkony organizácie ZAaRES v 35. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu tretieho augustového týždňa (24.  - 28. augusta 2020).

➡️ Kosenie ulíc: M. Rázusa, T. Vansovej, Park pod Pamätníkom SNP, Národná, Námestie Š. Moyzesa, Kuzmányho, Štandlerove nábrežie, jazdný kruh (pri Termináli, v Rudlovej, pri ESC), Pod Urpínom, Okružná, Kúpeľná, M. Bela, Hlboká, Haškova, Na Plaváreň, Na Tále, Garbanka, Veterná, Sásovská cesta, Kostiviarska cesta, Jakubská cesta.
➡️ Hrabanie ulíc: Bakossova, Pod Jesenským vŕškom, A. Matušku, Pieninská, Krivánska, Sídlisko M. Bela, Centrum mesta.
➡️ Kosenie Materských škôlok: Cesta k Nemocnici, Jakub, Jilemnického, Karpatská, Magurská, Na Lúčkach, Odbojárov, Radvanská, Senická cesta, Šalgotariánska, Šalková, 9. mája, 29. augusta.
➡️ Orezy živých plotov: Národná, ČSA, Parčík OÚNZ, Parka Laca Novomestkého, Mládežnícka 8 - 10, Družby 7, Sládkovičova.
➡️ Orez krov a stromov: Švermova 1 - 17, MŠ Družby, Kráľovohoľská.
➡️ Výmena oplotenia na športovom ihrisku na Beskydskej ul. 10
➡️  Detské ihrisko Spiderman Ďumbierska ul.- oprava herných prvkov a nové nátery. Budeme pokračovať v ďalšom týždni.
➡️ Detské ihrisko Internátna ulica 13-21 osadenie dvoch nových lavičiek.
➡️ Detské ihrisko Družby pri potoku -  výmena poškodenej tabule s prevádzkovým poriadkom, rekonštrukcia lavičiek. Osadenie novej trampolíny.
➡️ Detské ihrisko Mládežnícka 43 – rekonštrukcia lavičiek.
➡️Ďumbierska ulica - športové ihrisko – osadenie novej prenosnej lavičky.
➡️ Dezinfekcia pieskovísk.