Vplyvy prostredia na zeleň v meste

Vplyvy prostredia na zeleň v meste :

Stromy v meste sú vystavené rôznym faktorom, ktoré jej dovoľujú existovať a prosperovať, alebo spôsobia jej degradáciu až úhyn. Rozdeľujú sa na biologické, abiotické a antropogénne. Medzi biologické faktory patria všetky živé organizmy od tých najväčších, až po tie najmenšie, ktoré sú ľudským okom neviditeľné. Medzi najznámejšie patria napr. včely, ktoré sú pre stromy prospešné. Živočíchy však vedia stromom aj ublížiť. Azda najviac známymi škodcami sú tzv. „požierači lyka“, ktorí spôsobujú vrásky na čele nie jedného lesného hospodára. Zmenou klímy sú zvýhodňované niektoré živočíchy, čím postupne dochádza k nevyváženosti ekosystému. Ten pri dlhodobom tlaku môže skolabovať. Preto je potrebné do mestského prostredia vnášať hlavne vegetáciu, ktorá je pre dané prostredie prirodzenou a tým podporiť jeho vyváženosť. Abiotické faktory, teda v podstate neživé faktory, majú zásadný vplyv na prosperitu stromov. Najvýraznejšími z nich sú voda a slnko (teplo). Pre stromy vedia byť dobrým sluhom, ale aj zlým pánom. Nedostatok, respektíve prebytok týchto faktorov môže spôsobiť ich odumretie. Kvôli abio. a biologickým faktorom nám odumrelo do päť percent nami novovysadených stromov. Toto percento je nižšie, aj napriek vysokým teplotám a minime zrážok, než je prirodzený percentuálny úhyn novovysadených stromov. Podarilo sa nám to dosiahnuť vďaka profesionálnemu prístupu našich zamestnancov. Každoročne sa stáva, že najfatálnejšie škody na stromoch sú spôsobené antropogénnymi faktormi, čiže pričinením človeka (viď. fotografie pod príspevkom). Dlhodobo zbierame informácie o takto poškodzovaných stromoch a postupujeme ich orgánom na to určeným.  Pre porovnanie a doplnenie si dovoľujeme priložiť článok z dielne Bratislavy.

 http://inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=5243... 

Robíme to pre Vás, ZAaRES.