Údržba živých plotov

Medzi hlavné funkcie organizácie ZAaRES patrí starostlivosť o zeleň.

Starostlivosť o zeleň v meste Banská Bystrica medzi iným zahŕňa aj údržbu živých plotov. Živé ploty sa nachádzajú na všetkých sídliskách (Fončorda, Radvaň, Sásová a centrum mesta). Neplnia len estetickú ale aj hygienickú funkciu.  Tieto živé ploty sú rezom udržiavané našimi pracovníkmi v pravidelných intervaloch.