Harmonogram prác v 21. týždni 2021

V 21. týždni (24.5.2021 - 30.5.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod pamätníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie Slobody kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Skubín kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Majer kosenie a hrabanie trávnikov
Československej armády kosenie a hrabanie trávnikov
Národná kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Šalková kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni hrabanie trávnikov
lokalita Mesto odstraňovanie dvojročiek a príprava na výsadbu
Národná rez živých plotov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Nová kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova hrabanie trávnikov
Krematórium kosenie a hrabanie trávnikov
Družby hrabanie trávnikov
Okružná hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň príprava záhonov a vysádzanie letničiek
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Odbojárov kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Jakub kosenie a hrabanie trávnikov
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých Budovateľov kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská hrabanie trávnikov
lokalita Sásová odstraňovanie dvojročiek a príprava na výsadbu

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!