Harmonogram prác v 44. týždni 2021

V 44. týždni (1.11.2021 - 7.11.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie
Medokyš Štiavničky hrabanie
Pod Urpínom kosenie a hrabanie
Hronské predmestie hrabanie
Trieda SNP  hrabanie
Limbová hrabanie
Lipová hrabanie
Povstalecká hrabanie
Podlavická cesta hrabanie
Javorová hrabanie
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sadová kosenie a hrabanie
Gorkého kosenie a hrabanie
Moskovská kosenie a hrabanie
Oremburská kosenie a hrabanie
Švermova hrabanie
Radvanská kosenie a hrabanie
Jilemnického hrabanie
Wolkerova hrabanie
Nešporova hrabanie
Bernolákova kosenie a hrabanie
THK hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Inovecká kosenie a hrabanie
Starohorská kosenie a hrabanie
Sitnianska hrabanie
Strážovská hrabanie
Lokalita Sásová

odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!