Harmonogram prác v 43. týždni 2021

 

V 43. týždni (25.10.2021 - 31.10.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Medokyš Štiavničky kosenie a hrabanie
Bellušova  kosenie a hrabanie
Pod Urpínom kosenie a hrabanie
Hronské predmestie hrabanie
Trieda SNP  hrabanie
Cintorín nám. Štefana Moyzesa hrabanie lístia a čistenie
9. mája hrabanie
Hviezdoslavova hrabanie
Limbová kosenie a hrabanie
Lipová kosenie a hrabanie
Povstalecká kosenie a hrabanie
Podlavická cesta kosenie a hrabanie
Javorová kosenie a hrabanie
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Podháj kosenie a hrabanie
Sládkovičova kosenie a hrabanie
Švermova kosenie a hrabanie
Radvanská kosenie a hrabanie
Centrálny cintorín Kremnička + urnový háj hrabanie lístia a čistenie
Jilemnického hrabanie
Wolkerova hrabanie
Nešporova hrabanie
Bernolákova kosenie a hrabanie
THK hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska kosenie a hrabanie
Strážovská kosenie a hrabanie
Švermova kosenie a hrabanie
Ďumbierska hrabanie
Gerlachovská hrabanie
Lokalita Sásová

odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!