Blížiaci sa sviatok všetkých svätých

Staráme sa o poriadok na cintorínoch pred blížiacimi sa sviatkami.

V priebehu 42. a 43. týždňa sme sa starali a aj naďalej zabezpečujeme poriadok na cintorínoch. Jedná sa najmä o cintorín na námestí Štefana Moyzesa, centrálny cintorín v Kremničke a urnový háj. Nezabudli sme aj na cintoríny Podlavice, Majer, Sásová, Jakub, Kostiviarska, Iliaš, Rakytovce, Senica, Kremnička či Šalková, kde sa naši zamestnanci venovali najmä zberu a odvozu odpadu (lístie, smeti po návštevníkoch cintorínov a pod.), ale aj údržbe živých plotov, krov a suchých stromov. Naši zamestnanci budú nasadení na udržiavanie poriadku počas celých dušičiek.