Stredisko Sásová

Stredisko Mesto 423 má svoju základňu na ulici Pod Hôrkou č. 20, vedúcim strediska je Viola Fábryová. Do starostlivosti tohto strediska spadajú plochy zelene, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica,  patriace do katastrálneho územia Sásová, Kostiviarska a Uľanka, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. Najväčší podiel prác predstavuje kosenie trávnikov v celkovej výmere 494 863 m2. Okrem kosenia sa zamestnanci venujú aj bežnej údržbe zelene – ošetrovaniu krov, ošetrovaniu stromov, výrubu stromov, výsadbe stromov, výsadbe krov a stromov a starostlivosti o kvetinové záhony. Stredisko sa stará o 100 m2 kvetinových záhonov.

 

Ulice spadajúce pod stredisko 423

 

Agátová

Javornícka

Pieninská

Tatranská

Beskydská

Jelšová

Pod Banošom

Topoľová

Dedinská

Karpatská

Pod cintorínom

Ul. J. Mistríka

Dubová

Kostiviarska cesta

Pod Hôrkou

Ul. kpt. Jaroša

Ďumbierska

Kráľovohoľská

Pod Skalkou

Ul. M. Čuleňa

Fatranská

Krivánska

Rudelinova

Ul. M. Bela

Garbanka

Magurská

Rudlovská cesta

Ul. mladých budovateľov

Gerlachovská

Na Dolinky

Rudohorská

Ul. odbojárov

Harmanecká cesta

Na plaváreň

Ružová

Ul. Z. Mikulu

Haškova

Na Skalici

Sásovská cesta

Veterná

Hlboká

Na Tále

Sitnianska

Uľanská cesta

Chabenecká

Na Zábave

Starohorská

 

Inovecká

Nový svet

Strmá

 

Jakubská cesta

Ovocná

Surovská

 

 

 

Materské školy spadajúce pod stredisko 423

 

Jakubská cesta

Magurská

Sásovská cesta

Tatranská

Karpatská

Ul. odbojárov

Strážovská

 

 

 

Cintoríny spadajúce pod stredisko 423

 

Sásová

Jakub

Kostiviarska

Uľanka

 

Na uliciach napísaných červenou farbou sa nenachádzajú plochy zelene, ktoré sú v správe organizácie ZAaRES.

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica