Stredisko Radvaň

Stredisko Mesto 422 má svoju základňu na Malachovskej ceste č. 34, vedúcim strediska je Alžbeta Štrbová. Do starostlivosti tohto strediska spadajú plochy zelene, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, patriace do katastrálneho územia Radvaň a Kremnička. Najväčší podiel prác predstavuje kosenie trávnikov v celkovej výmere 855 247 m2. Okrem kosenia sa zamestnanci venujú aj bežnej údržbe zelene – ošetrovaniu krov, ošetrovaniu stromov, výrubu stromov, výsadbe stromov, výsadbe krov a stromov a starostlivosti o kvetinové záhony. Stredisko sa stará o 633 m2 kvetinových záhonov.

 

Ulice spadajúce pod stredisko 422

 

Ametystová

Jazmínova

Nešporova

Stromová

Bagarova

Jesenná

Nová

Stupy

Bernolákova

Jilemnického

Nové Kalište

Šalgotarjánska

Borievková

Kalinčiakova

Okružná

Šípková

Borovicová

Klenová

Opálová

Švermova

Brezová

Králická cesta

Oremburská

Tichá

Bronzová

Krátka

Pod Suchým vrchom

Trieda Hradca Králové

Cintorínska

Kremnička

Poľná

Trnková

Čerešňová

Kvetinová

Pršianska cesta

Tulská

Diamantová

Kyjevské námestie

Radvanská

Ul. kpt. Nálepku

Drienková

Letná

Rakytovská cesta

Vŕbová

Družby

Malachitová

Rubínova

Wolkerova

Gorkého

Malachovská cesta

Sadová

Zafírová

Havranské

Medená

Sládkovičova

Zelená

Hutná

Mládežnícka

Slnečná

Zimná

Iliašska cesta

Mosadzná

Slnečné stráne

Zlatá

Internátna

Moskovská

Smreková

Zvolenská cesta

Jabloňová

Na Kútinách

Sokolovská

 

Jarná

Na Motyčinách

Spojová

 

Jaspisová

Nám. Ľ. Štúra

Stredná

 

 

 

Materské školy spadajúce pod stredisko 422

 

Družby

Kremnička

Radvanská 26

Šalgotarjánska

Jilemnického

Nová

Radvanská 28

Tulská

 

 

Cintoríny spadajúce pod stredisko 422

 

Centrálny cintorín „A“

Urnový háj

Kremnička

Centrálny cintorín „B“

Iliaš

Rakytovce

 

Na uliciach napísaných červenou farbou sa nenachádzajú plochy zelene, ktoré sú v správe organizácie ZAaRES.