Stredisko Mesto

Stredisko Mesto 421 má svoju základňu na Hornej ulici č. 24A, vedúcim strediska je Jana Končoková. Do starostlivosti tohto strediska spadajú plochy zelene, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, patriace do katastrálneho územia Banská Bystrica, Podlavice, Senica a Šalková. Najväčší podiel prác predstavuje kosenie trávnikov v celkovej výmere 627 804 m2. Okrem kosenia sa zamestnanci venujú aj bežnej údržbe zelene – ošetrovaniu krov, ošetrovaniu stromov, výrubu stromov, výsadbe stromov, výsadbe krov a stromov a starostlivosti o kvetinové záhony. Stredisko sa stará o 1403 m2 kvetinových záhonov.

 

Ulice spadajúce pod stredisko 421

 

Astrová

Kukučínova

Pod rybou

Ul. J. Cikkera

Azalková

Komenského

Pod Turíčkou

Ul. J. Bottu

Bakossova

Krížna

Pod Urpínom,

Ul. J. Chalupku

Belušova

Kuzmányho

Podjavorinskej

Ul. K. Jarunkovej

Buková

Laskomerská

Podlavická cesta

Ul. Ľ. Ondrejova

Cementárenská cesta

Lazovná

Poľovnícka

Ul. M. Hattalu,

Cesta k nemocnici

Lesná

Ponická

Ul. M. M. Hodžu

Cesta k Smrečine

Limbová

Povstalecká

Ul. M. Rázusa

Cesta na amfiteáter

Lipová

Priehrada

Ul. Mieru

Cesta na štadión

Lúčičky

Robotnícka

Ul. P. Karvaša

Dobšinského

Ľupčianska

Senická cesta

Ul. M. Kováča

Dolná

Majerská cesta

Severná

Ul. prof. Sáru

Dolná Strieborná

Medený Hámor

Skubínska cesta

Ul. R. Nedeckého

Družstevná

Mičinská cesta

Skuteckého

Ul. S. Jurovského

Gaštanová

Mlynská

Slnečné stráne

Ul. T. Vansovej

Golianova

Murgašova

Stavebná

Ul. T. Andrašovana

Hečkova

Muškátova

Stoličková

Ul. Timravy

Horná Strieborná

Na Čiertolí

Stránska

Ulička

Horné záhrady

Na Graniari

Šalkovská cesta

Viestova

Hronská

Na Hrbe

Školská

Višňová

Hronské predmestie

Na Karlove

Šoltésovej

Záhradná

Hrušková

Na Lúčkach

Štadlerovo nábrežie

Záhumnie

Hurbanova

Na Starej tehelni

Štefánikovo nábrežie

Závoz

Hviezdoslavova

Na Troskách

Tajovského

Železničiarska

Jaseňová

Na Úbočí

Technická

Žltý piesok

Jedľová

Na Uhlisku

Trieda SNP,

Nám. Slobody

Jegorovova

Nad plážou

Ul. 29. augusta

Nám. Š. Moyzesa

Jesenského

Národná

Ul. 9. mája

Nám. L. Svobodu

Jiráskova

Partizánska cesta

Ul. A. Matušku

Nám. SNP

Kapitulská

Pestovateľská

Ul. B. Němcovej

Strieborné námestie

Katovná

Petelenova

Ul. ČSA

Vajanského námestie

Kollárova

Pod Dúbravou

Ul. F. Švantnera

Mestský park,

Komenského

Pod Jesenským vŕškom

Ul. F. Bystrého

Park pod pamätníkom

Krížna

Pod Kalváriou

Ul. F. Kráľa

 

 

Materské školy spadajúce pod stredisko 421

 

Buková

Lazovná

Ul. prof. Sáru

Trieda SNP

Cesta k nemocnici

Na Lúčkach

Senická cesta

Ul. 9. mája

Horná

Na Starej tehelni

Hronská

Ul. 29. augusta

 

Cintoríny spadajúce pod stredisko 421

 

Majer

Rímsko-katolícky cintorín

Skubín

Podlavice

Senica

Šalková

 

 Na uliciach napísaných červenou farbou sa nenachádzajú plochy zelene, ktoré sú v správe organizácie ZAaRES.