Prevádzkový poriadok

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 5/2020, Prevádzkové poriadky pohrebísk

Prevádzkový poriadok pohrebísk