Oznamy prímestské cintoríny

Oznam prímestské cintoríny

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto má osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému rodným listom alebo čestným prehlásením s úradne overným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému.  (Zákon o pohrebníctve č. 131/2010)

Spolu so žiadosť je potrebné doručiť doklady preukazujúce príbuzenský vzťah ( rodný list, sobášny list). V prípade, že tieto doklady nemáte tak sa predloží čestné prehlásenie s úradne overným podpisom (notár, matrika).

Čestné prehlásenie a žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy nájdete v tlačivách.

 

25.10.2021

 

 

 

Výzva

V zmysle Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 je povinnosťou každého nájomcu a pozostalých mať uzatvorenú nájomnú zmluvu k hrobovému miestu. Všetky potrebné informácie a dohodnutie termínu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy získate na tel. č. 048/410 35 59, 0911 814 079 alebo e-mailovej adrese rumanovska@krematoriumbb.sk 

21.10.2021

Partneri

 Mesto Banská Bystrica