Manažment kosenia

Manažment kosenia pre rok 2024: PDF na zobrazenie

Kosby sídliskovej zelene v meste Banská Bystrica prebiehajú v 4 až 5 týždňovom intervale. Tento interval je nastavený pri ideálnych podmienkach preto sa môže meniť vplyvom vývoja vegetácie a počasia.

Plochy s nižšou intenzitou kosenia

     Zmena klímy sa prejavuje zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. V súčasnosti je u nás v Banskej Bystrici dlhšie obdobie sucha len s krátkodobými nízko intenzívnymi zrážkami. Mesto preto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody a pristúpiť napríklad aj k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môžu Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj znížiť prašnosť, zlepšiť ochladzovanie priestoru i ochranu rastlín a živočíchov.

 • Lokalita č. 1 - Severná ulica, katastrálne územie Banská Bystrica, registra E KN č. 1-2110/2, výmera 4 524 m2

Plocha zelene sa nachádza pri vodnom toku, ktorý tečie na juh. Plní funkciu biokoridoru v miestach medzi dvoma premosteniami potoka Bystrica na takmer rovinatom teréne. Plocha je z dvoch tretín zatienená vzrastlými stromami. Druhové zloženie je charakteristické poľnými lúčnymi kvetmi s prevahou tráv. Prvé kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č. 2 - Jegorovova ulica, katastrálne územie Banská Bystrica, registra E KN č. 1-2500/11, E KN č. 1-1185, C KN č. 642/74, C KN č. 947, výmera 3 979 m2

Predmetné parcely sa nachádzajú mimo obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží, rozmiestnených  vo štvorcovom tvare na rovine. Na parcelách rastú solitérne dospelé stromy. Plocha zelene je súčasťou biokoridoru a siaha až ku trojprúdovej cestnej komunikácii, kde nadväzuje na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a neinváznych burín. Plocha sa bude kosiť jedenkrát ročne.

 • Lokalita č. 3 - Na Karlove, katastrálne územie Banská Bystrica, parc. registra C KN č. 1939/1, C KN č. 1941/1 výmera 3 946 m2  

Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží na štvorcovej ploche v miernom svahu. Plocha zelene má severozápadnú expozíciu terénu. Nie je pokrytá stromami, ako súčasť biokoridoru zasahuje ku  cestnej komunikácii, kde nadväzuje na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Plocha sa bude kosiť jedenkrát ročne.

 • Lokalita č. 4 - Bakossova ulica 35-41, katastrálne územie Banská Bystrica, parc. registra C KN č. 2070/51, C KN č. 2070/52, výmera 2 804 m2

Parcely sa nachádzajú mimo obytnej zóny mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha zelene má severozápadnú expozíciu.  Nie je pokrytá stromami, ako súčasť biokoridoru zasahuje až ku  cestnej komunikácii, kde nadväzuje na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Plocha bude kosená jedenkrát ročne.

 • Lokalita č. 5 - Senica otočka, katastrálne územie Senica, parc. registra C KN č. 96, C KN č. 97, C KN č. 98, C KN č. 138, výmera 1 582 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mestskej časti, medzi cestnou komunikáciou a vodným tokom. Plocha zelene je svahovitá so západnou expozíciou terénu. Nie je pokrytá stromami. Druhové zloženie pozostáva z vlhkomilných tráv a neinváznych burín. Účelom zníženia početnosti kosby je rozšírenie biokoridoru okolia vodného toku. Predpoklad kosenia je jedenkrát ročne na prelome júla a augusta.

 

 • Lokalita č. 6 - Jazmínová ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 1428/223,

výmera 7 075 m2

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, medzi pešími a cestnými komunikáciami. Plocha zelene je svahovitá s východnou expozíciou terénu. Pokrytá je solitérne rastúcimi stromami. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv. Účelom využitia plochy je nadväznosť na biokoridor, ktorý zasahuje do okrajových častí mestskej časti Skubín. Predpoklad kosenia je jeden až dvakrát ročne.

 • Lokalita č. 7 - Bernolákova ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 3354/2-347, parc. registra E KN 2-50141/3, výmera 14 434 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plocha zelene je v svahovitom teréne východnou expozíciou. Pokrytá je solitérne rastúcimi stromami a krami. Plocha nemá nadväznosť na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. Na ploche je niekoľko spevnených chodníkov, v okolí ktorých sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie.

 • Lokalita č. 8 - Mládežnícka ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 968/8, C KN č. 968/17-19, výmera 2 579 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami a cestnou komunikáciou. Plochy sú situované v rovinatom teréne so severojužnou expozíciou. Parcely nie sú pokryté stromami. Plocha nemé nadväznosť na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č.9 - Moskovská – Vršacká ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra CKN č.2145/2,14, výmera 4 459 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, na  miernych svahoch, ktoré tvoria okolie občasného potoka. Plocha má východnú expozíciu terénu. Pokrytá je solitérne rastúcimi stromami. Účelom využitia predmetnej plochy je premostenie biokoridoru z biocentra - lesného porastu, do centrálnych parciel sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych druhov burín. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta.

 • Lokalita č. 10 - Orenburská ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 2145/1, výmera 13 663 m2

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, na rovine s umelo vzniknutými terénnymi nerovnosťami. Plocha má mierne východnú expozíciu. Nie je pokrytá stromami. Účelom využitia predmetnej plochy je doplnenie biokoridoru z  lesného porastu ako biocentra do centrálnych parciel sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych burín. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta.

 • Lokalita č. 11 - Orenburská ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 2217/1,14, výmera 3 109 m2

Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, na  miernom svahu. Plocha zelene má južnú expozíciu terénu. Pokrytá je solitérne rastúcimi stromami. Účelom využitia predmetnej plochy je doplnenie funkcie biokoridoru z lesného porastu ako biocentra a okolia vodného toku v smere do centrálnych častí sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva z poľných kvetov, tráv a neinváznych burín. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta.

 • Lokalita č. 12 - Kvetinová ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra C KN č. 1428/224,225, výmera 14 314 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plochy zelene sú na miernom svahu so severnou expozíciou. Pokryté sú solitérnymi stromami. Plocha nemá nadväznosť na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č. 13 – Radvaň-Slimák, katastrálne územie Radvaň, parc. registra č. E KN 1-1029/1, výmera 4 602 m2

Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, na rovine. Plocha zelene má mierne západnú expozíciu terénu. Rastú na nej stromy v skupinách. Účelom využitia predmetnej plochy je doplnenie funkcie biokoridoru z lesného porastu ako biocentra a okolia vodného toku, do centrálnych častí sídliska, kde nadviaže na okolitú zeleň. Druhové zloženie pozostáva z poľných kvetov, tráv a neinváznych burín. Kosba prebehne jednorazovo v priebehu augusta.

 • Lokalita č.14 - Kalinčiakova ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra E KN č. 2-447/7, výmera 3 476 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, v ostrom svahu za bytovými domami. Plochy zelene majú východnú expozíciu terénu. Pokryté sú stromami a krami v malých skupinách. Plocha plynulo nadväzuje na zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č.15 - Ulica Družby, katastrálne územie Radvaň, parc. C KN č. 943/5, výmera 3 550 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, v zamokrenom území za bytovými domami. Plochy zelene sú na takmer rovinatom teréne s južnou expozíciou. Nie sú pokryté stromami. Plocha nemá nadväznosť na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z vlhkomilných lúčnych kvetov a tráv. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č. 16 – Okružná-garáže, katastrálne územie Radvaň, parc. registra E KN č. 1-50643/2, výmera 1 775 m2

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha zelene má východnú expozíciu. Nie je pokrytá stromami. Je súčasťou biokoridoru vodného toku, nadväzuje na ňu okolitá zeleň. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Plocha bude kosená dvakrát.

 • Lokalita č.17 – THK-popri potoku, katastrálne územie Radvaň, parc. C KN č. 1420/1,6,15, výmera 7 195 m2

Plocha sa rozprestiera v západo-východnom smere popri vodnom toku, ako súčasť biokoridoru v dĺžke 850 metrov popri Tajovskom potoku, na takmer rovinatom teréne.  Z dvoch tretín je porastená vzrastlými stromami rastúcimi pozdĺž potoka. Druhové zloženie je charakteristické poľnými lúčnymi kvetmi s prevahou tráv. Prvé kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č.18 - Hutná ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra E KN č. 1-1732/6, E KN č. 1-1819/1, výmera 3 979 m2

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, na okraji bytových domov. Plochy zelene sú vo svahu so severnou expozíciou. Pokryté sú skupinovo rastúcimi stromami. Nachádza sa tu niekoľko vychodených nespevnených chodníkov. Plocha nadväzuje na biokoridor v svahu pod bytovými domami. Druhové zloženie pozostáva z lúčnych kvetov a tráv. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. V okolí chodníkov sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie

 • Lokalita č. 19 - Sládkovičova ulica, katastrálne územie Radvaň, parc. registra, E KN č. 2-34, E KN č. 2-802/9, E KN č. 2-19/2, E KN č. 2-144/1,2,3,4, výmera 1 773 m2  

Parcely sa nachádzajú v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami. Plocha zelene je v svahovitom teréne s východnou expozíciou. Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Na ploche je niekoľko vychodených nespevnených chodníkov. Plocha nemá nadväznosť na biokoridor. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. V okolí chodníkov sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie.

 • Lokalita č. 20 - Ulica Mateja Bela, katastrálne územie Sásová, parc. registra C KN č. 1097/56, výmera 5 129 m2

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v okolí jednoposchodových garáží na obdĺžnikovej ploche v miernom svahu. Plocha zelene má severnú expozíciu. Pokrytá je solitérne rastúcimi stromami a krami. Plocha nenadväzuje na biokoridor, ale nadväzuje na okolitú zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Plocha bude kosená dvakrát.

 • Lokalita č. 21 - Jelšový háj, katastrálne územie Sásová, parc. C KN č. 2495/18, výmera 16 766 m2

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, medzi bytovými domami a cestnými a pešími komunikáciami. Plocha zelene je svahovitá s východnou expozíciou. Je husto pokrytá  stromami a krami, silne zatienená. Na ploche je niekoľko spevnených chodníkov. Plocha je súčasťou biokoridoru v okolí občasného potoka. Druhové zloženie pozostáva z  tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. V okolí chodníkov sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie.

 • Lokalita č. 22 - Kráľovoholská ulica, katastrálne územie Sásová, parc. registra E KN č. 1-453/1, E KN č. 1-460, E KN č. 1-458/2, parc. registra C KN č. 2402/36, výmera 9 973 m2  

Parcela sa nachádza v obytnej zóne mesta, v ostrom svahu. Plocha zelene má východno-južnú expozíciu.  Je súvisle pokrytá stromami a krami. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov, tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra.

 • Lokalita č.23 - Tatranská ulica, katastrálne územie Sásová, parc. E KN č. 2-484/2, E KN č. 2-484/13, výmera 16 874 m2

Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, za odvodňovacím rigolom, v miernom svahu. Plocha zelene má západnú expozíciu.  Pokrytá je skupinovo rastúcimi stromami a krami. Na ploche je niekoľko nespevnených chodníkov. Plocha nenadväzuje na biokoridor, ale nadväzuje na ňu okolitá zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. V okolí chodníkov sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie.

 • Lokalita č. 24 - Pieninská ulica, katastrálne územie Sásová, parc. registra E KN č. 1-475/1, výmera 18 455 m2

Parcela sa nachádza na okraji obytnej zóny mesta, okolo parkovacích plôch, v miernom svahu. Plocha zelene má východnú expozíciu.  Parcely sú pokryté skupinovo rastúcimi stromami a krami. Plocha nenadväzuje na biokoridor, ale nadväzuje na ňu okolitá zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba sa uskutoční na prelome októbra a novembra.

 

Plochy s mozaikovitým kosením

 • Lokalita č.25 - Mestský park, katastrálne územie Banská Bystrica, parc. registra C KN č. 2690/1, výmera 30 271 m2  
 • Lokalita č. 27 - Inovecká ulica, katastrálne územie Sásová, parc. registra C KN č. 2470/2, výmera 5181 m2

Zámerom mozaikovitého kosenia je zmena techniky kosenia, pri ktorom sa nekosí celá plocha územia parkov, ale intenzívne 6-8 krát za rok sa vykosia len priestory okolo peších komunikácií a centrálne partery určené pre šport a oddych. Pri intenzívnom kosení okolia peších komunikácií  sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre. V okolí dospelých stromov a skupín krov sa ponechá vysoká tráva a kosenie prebehne po odkvitnutí väčšiny lúčnych kvetov približne dva krát.

 • Lokalita č. 26 - Starohorská-kosodrevina, katastrálne územie Sásová, parc. registra E KN č. 2-391/2, E KN č. 2-405/1,2 výmera 30 129 m2

Parcely sa nachádzajú na okraji obytnej zóny mesta, v ostrom svahu. Plocha zelene má západnú expozíciu. Pokrytá skupinovo rastúcimi stromami a krovmi. Na ploche je niekoľko nespevnených chodníkov. Plocha nenadväzuje na biokoridor, ale nadväzuje na ňu okolitá zeleň extravilánu. Druhové zloženie pozostáva zo suchomilných poľných kvetov a tráv a neinváznych burín. Kosenie prebehne na prelome júla a augusta, prípadná druhá kosba na prelome októbra a novembra. V okolí chodníkov sa bude realizovať zákos na šírku 3 metre, tzv. mozaikovité kosenie