Cintoríny

Na území mesta Banská Bystrica sú nasledovné cintoríny, ktoré sú v správe Záhradníckych a rekreačných služieb

       1. Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

       2. Urnový háj – Kremnička

       3. Cintorín nám. Š. Moysesa

       4. Podlavice

       5. Skubín

       6. Rudlová

       7. Sásová

       8. Rakytovce

       9. Kremnička – dedina

      10. Iliaš

      11. Majer

      12. Šalková

      13. Senica

      14. Kostiviarska

      15. Jakub

      16. Uľanka

 

Na všetky cintoríny na vzťahuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2020 s účinnosťou od 01.06.2020.

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica