Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V sobotu 16. februára upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky a Tabla po lavínu), Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec. V piatok 15. februára upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky, Šachtičky - Donovaly a okruh v Areáli zimných športov aj so stopou na klasiku. 

V sobotu 16. februára pokračujeme v Areáli zimných športov s bezplatnou výučbou bežeckého lyžovania pre verejnosť. Kurzy v trvaní 60 minút začínajú o 10:00 a 11:00 a nie sú nijako vekovo obmedzené. Ľubomíra Kalinová, ktorá kurzy viedla doteraz, sa túto sobotu nemôže zúčastniť. Zastúpi ju Miroslava Ladiková. Pre zachovanie kvality výučby je maximálny počet účastníkov kurzu 20. Dopredu však nevieme odhadnúť účasť, preto budú záujemcovia po prekročení kapacity presunutí na nasledujúci kurz. V prípade veľkého záujmu sa bude konať aj tretí kurz o 12:00.

Ľadová plocha je až do odvolania zatvorená!!!

Otváracie hodiny Areálu zimných športov: Pon. - Pia. 7:00 - 19:00, víkendy a sviatky 9:00 - 17:00. Bežecká trať je upravovanná denne.

Prevádzkový poriadok

     Podľa Územného plánu mesta Banská Bystrica tvorí Krematórium, Urnový háj, Centrálne pohrebisko a Dom rozlúčky architektonický komplex budov a zariadení pre pochovávanie v meste Banská Bystrica.

 

 

                               Prevádzkový poriadok Krematória

 

 

                                                     Úvodné ustanovenie

 1. Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon podmienky prevádzky Krematória, Kremnička č. 60A, Banská Bystrica.
 2. Určuje rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti zo zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.
 3. Krematórium prevádzkuje mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica,IČO: 00183075, DIČ: 2020459221, IČDPH:SK2020459221 prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička č. 60.

 

 

S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne, aby sa nedotklo etického cítenia pozostalých alebo verejnosti a nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.

 

                                     Rozsah služieb poskytovaných v krematóriu

Prevádzkovateľ v krematóriu zabezpečuje tieto služby:

 • prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia
 • prevádzkovanie chladiacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • spopolňovanie ľudských pozostatkov a exhumovaných ľudských ostatkov
 • úprava popola, uloženie popola do urien a ich uskladnenie
 • vedienie evidencie urien, ich uskladnenie a vydávanie urien
 • vykonávanie smútočných obradov v obradnej miestnosti krematória

 

III.

                                                             Úradné hodiny

Úradné hodiny na dojednanie obradov sú pondelok –piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. v budove Krematória.

 Obrady sa vykonávajú podľa dohodnutého časového rozpisu pondelok –piatok od 9,00 hod. do 14,00 hod., mimoriadne v sobotu a v nedeľu za zvlášť dojednaných podmienok.

 Úradné hodiny na vydávanie urien sú v pondelok – piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. v administratívnej budove.

 

 

 

 

 

 

                                                                       IV.

                                         Dispozičné riešenie budovy Krematória

Budova krematória sa člení na:

A/ Časť pre verejnosť pozostáva :

 • predný vchod
 • zadnývchod so zariadením pre vozičkárov
 • čakacia miestnosť
 • miestnosť rozlúčky
 • obradná miestnosť
 • zariadenie na osobnú hygienu pre verejnosť

 

B/ Technický pavilón pozostáva :

 • miestnosť na prijímanie ľudských pozostatkov, ich úpravu pred vystavením, vedenie evidencie, výdaj urien
 • 4 chladiacie boxy
 • spaľovňa s 2 kremačnými pecami
 • denná miestnosť pre zamestnancov
 • zariadenie pre osobnú hygienu zamestnancov
 • miestnosť pre organ a ozvučenie

 

V.

                                            Pravidlá prevádzky Krematória

 1.  Prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať.
 • Plynulosť prevádzky krematória je zabezpečená nepretržitou službou preberania zosnulých na spopolnenie v rakvách určených na kremačné účely. Prijímanie výlučne ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na spopolnenie do krematória je presne zaevidované v knihe príjmu pod evidenčným číslom a snímané kamerovým systémom.
 • Prevádzkovateľ krematória povolí prevzatie ľudských pozostatkov alebo ostatkov, ak je úmrtie doložené:

a/ listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

b/ pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

c/ ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ krematória prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní,

d/nezameniteľné identifikačné označenie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov pohrebnou službou

e/ľudské pozostaky a ľudské ostatky prevezme výlučne v konečnej rakve určenej na obrad alebo na spopolnenie

f/ prevezme novorodenca, potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod výlučne v  rakveprimeranej veľkosti

g/ rakva určená na spopolnenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov musí spĺňať tieto parametre:

 • nesmie presahovať dĺžku 220cm, šírku 68 cm, výšku 68cm
 • sú zhotovené z dreva bez sklenených a plastových výplní
 • nesmú prepúšťať kvapaliny

h/ pohrebné služby zodpovedajú za odstránenie  vecí z rakvy, ktoré by mohli poškodiť spaľovacie zariadenie /spray,zapaľovač a pod./.

i/ prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť a prijať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na spopolnenie, ak pri dovoze príslušnou pohrebnou službou nebudú splnené ustanovenie zákona č. 131/2010 Z. z t.j.

 • doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí; pasom pre mŕtvolu pri medzinárodnej preprave
 • spoplniť ľudské ostatky osoby, ktorej sa totožnosť nezistila
 • ľudské pozostatky a ľudské ostatky neuložené do rakvy podľa parametrov daných v bode f.
 • novorodenec, potratený alebo predčasne narodený ľudský plod nebude uložený v primeranej rakve
 • ľudské pozostaky a ľudské ostatky, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami

v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa osobitného predpisu

 • z tela nebohého neodstránený kardiostimulátor a zdravotnícky material
 • vystaviť ľudské pozostatky v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení
 • vystaviť ľudské pozostaky pokiaľ by sa to dotklo dôstojnosti mŕtveho

 

 

 1. Spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.

Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sú do spopolnenia po zosnímaní kamerou ukladané do chladiaceho zariadenia krematória, ktoré zabezpečuje trvalú teplotu v rozpätí od 0° –  do 5°.

V prípade predpokladaného dlhšiehouskladnenia / viac ako 14 dní/  sú ľudské pozostatky a ľudské ostatky ukladané do mraziaceho zariadenia so zabezpečenou teplotou nižšou ako -10° v Dome rozlúčky.

 

 1. Prevádzkovateľ krematória vedie evidenciu spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov:

a/ Kniha prijatýchľudských pozostatkov a ostatkov na spopolnenie /zápis pri prijatí od pohrebnej služby/,ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko mŕtveho,
 • dátum a hodina prevzatia a uloženia do cladiaceho zariadenia,
 • pridelené evidenčné číslo spopolňovania,
 • dátum spopolnenia
 • pohrebná služba s ŠPZ auta, ktorá uskutočnila prepravu

b/ Matričná kniha,ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo,
 • pridelené evidenčné číslo,
 • dátum spopolnenia,
 • dátum vydania, alebo odoslania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu.
 • evidencia o spopolnení potrateného ľudskeho plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky

c/   evidencia a archivovanie

 • listov o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
 • potvrdenia o spopolnení a potvrdenia o prevzatí urien
 • uloženie nevyzdvihnutých urien do spoločného hrobového miesta na pohrebisku
 • archivovanie kamerového systému

 

 1. Podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.

Evidenčné čísla spopolnenia sú prideľované pri dovoze konečnej rakvy s nebohým a zosnímaným kamerovým systémom zaevidované v knihe prevzatých ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v poradí.

   O poradí spopolňovania rozhoduje prevádzkovateľ krematória, pritom prihliada k prevádzkovaným, hygienickým a etickým dôvodom.

Rakva s ľudskými pozostatkami a ostatkami pred vložením do žiaroviska kremačnej pece je zosnímaná kamerovým systémom a je vybavená značkou nezničiteľnou ohňom. Značka obsahuje číslo záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Po snímaní je rakva vložená do kremačnej pece.

Po spopolnení je popol upravovaný v zariadení na úpravu popola a spolu so značkou vkladaný do pevne uzavretej urny, ktorá je označená číslom záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov – menom a priezviskom mŕtveho, miestom bydliska, dátumom narodenia, dátumom úmrtia a dátumom spopolnenia.

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje monitorovanie procesu príjmu a spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov nepretržite. Uchováva obrazovú dokumentáciu najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia.

 

 1. Uskladnenie a vydávanie urien s popolom.

Po spopolnení sú urny uskladnené v sklade urien. Následne sa vystaví

 „Potvrdenie o spopolnení“,na základe ktorého sa vydáva urna obstarávateľovi pohrebu alebo ním splnomocnenej osobe alebo poverenej pohrebnej službe. Potvrdenie o spopolnení sa zasiela obstarávateľovi obradu alebo poverenej pohrebnej službe a v prípade obradu  sa osobne odovzdáva obstarávateľovi obradu.

 Urny sa vydávajú:

a/ na základe osobného prevzatia obstarávateľa pohrebupreukázaním sa  potvrdením o spopolnení a občianskym preukazom, alebo ním písomne splnomocnenej osobe

b/ poštou obstarávateľovi pohrebu

c/ pohrebným službám na základe hodnoverného písomného poverenia obstarávateľom pohrebu.

 

 1. Postup nakladania s urnou a popolom, ak nebola prevzatá.

Urny s popolom sa uskladňujú v sklade urien po dobu jedného roka. Nevyzdvihnuté urny obstarávateľmi pohrebu po uplynutí tejto doby sú uložené do spoločného hrobu v Centrálnom pohrebisku mesta v Kremničke.O uložení urien do spoločného hrobu sa spíše záznam o počte urien presného miesta uloženia a s  údajmi spopolnených osôb. Prevádzkovateľ za osobitne určených podmienok zabezpečí úschovu urny. 

 

 1. Režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov  krematória.

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje chod v súlade s režimom údržby, čistoty a dezinfekcie /interná príloha/.

Upratovanie a čistenie sa vykonáva denne bežnými čistiacimi prostriedkami. Čistenie a dezinfekcia chladiacich zariadení sa vykonáva 1 krát mesačne poprípade podľa potreby dostupnými dezinfekčnými prostriedkami / SAVO, CHLORAMIN, INCIDUR/  a to najprv mechanickou očistou a dezinfekciou.  Na zabránenie vzniku rezistencie sa dezinfekčné prostriedky striedajú. Dezinfekčné prostriedky sa pripravujú denne pred použitím, dodržiavajú sa koncentrácie a doby pôsobenia. Čistiace prostriedky  sú uskladnené v sklade  pre upratovačku v uzamknutej skrini . Zodpovední pracovníci pritom vždy používajú osobné ochranné pomôcky. V prípade objektívnych okolností, ktoré vyžadujú okamžité hygienické a dezinfekčné opatrenia sa tieto operatívne vykonajú.

 

 1. Bezpečnosť práce a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje, aby manipulácia bola pre zamestnancovčo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. Bezpečnostné prostriedky a zariadenia sa pravidelne kontrolujú. Prevádzkovateľ poskytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedy, ktoré zabezpečuje účinnú ochranupred existujúcim nebezpečenstvom. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné školenie v rámci BOZP a PPO.

                                                          

                                                                       VI.

                                             Vykonávanie smútočných obradov

 1. Prevádzkovateľ umožní pri smútočných obradoch účasť registrovaných cirkví, náboženských spoločností a iných subjektov a právnických osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa smútočného obradu. Denné poradie smútočných obradov s vyznačením mena zomrelého a času konania obradov vyvesí prevádzkovateľ na mieste prístupnom verejnosti a webovej stránke organizácii. Obrady sa vykonávajú v hodinových intervaloch. Vetranie miestností pre verejnosť je zabezpečené vzduchotechnikou.
 2. Prevádzkovateľ krematória:
 • v prípade vystavenia otvorenej rakvy pred obradom zabezpečí úpravu zomrelého,
 • okrem obradu a spopolnenia zabezpečí ďalšie služby podľa nahlásenia požiadaviek obstarávateľa obradu
 • umožní vystavenie zomrelého v rozlúčkovej miestnosti /v lehote do 1 týždňa od úmrtia,/ pokiaľ o to požiada obstarávateľ, najneskôr 30 min. pred smútočným obradom,
 • umožní obstarávateľovi pohrebu alebo blízkym osobám prítomnosť pri konečnom uzatváraní rakvy.
 • zabezpečí výzdobu obradnej miestnosti
 • dohodne sa postupnosť a časový harmonogram obradu
 • zabezpečí ozvučenie obradu
 1. Prevádzkovateľ krematória zabezpečí spopolnenie zosnulého, ktorého smútočný obrad 

bol vykonaný mimo krematória.

 1. Vence a kvetinové dary, ktoré dovezie pohrebná služba k obradu spolu s rakvou zomrelého sú evidované. Na žiadosť obstarávateľa, po skončení obradu sú vence a kvetinové dary vydané pozostalým na uloženie na hrobové miesto, alebo do cirkevných zariadení a pod. Ostatné kvetinové dary sú po obrade znehodnotené.
 2. Objednávateľ si môže objednať ďalšie služby, ktoré nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a nenarušujú dôstojnosť obradu a poriadok.
 3. Pozostalí môžu uplatniť prípadné pripomienky k priebehu smútočného obradu bezprostredne po obrade priamo v krematóriu u osoby zastupujúcu prevádzkovateľa krematória.
 4. Zamestnanci krematória sa v styku s pozostalými správajú dôstojne, zdržujú necitlivého správania .

 

 

 

 

VII.

                                          Pravidlá správania sa v krematóriu

 1. V krematóriu a jeho areáli je zakázané porušovať verejný poriadok, narušovať pietu a dôstojnosť miesta. Zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá robiť hluk a pod..
 2. Vstup do krematória mimo smútočných obradov je okrem zamestnancov a pracovníkov pohrebných služieb povolený len zo súhlasom prevádzkovateľa krematória. Netýka sa to obstarávateľov smútočného zhromaždenia v úradných hodinách.
 3. Vstup pohrebným službám do objektu krematória sa umožní do zadného traktu pri dovezení ľudských pozostatkov a ostatkov pod kamerový systém ďalej do prijímacej miestnosti na doloženie potrebných dokladov a vykonanie pohrebných služieb podľa priania obstarávateľa pohrebu , pričom sa riadia  rozpisom obradov a prevádzkovým poriadkom krematória.
 4. Zakazuje sa v areáli krematória  ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách.

 

 

Správa cintorínov a krematória je v administratívnej budove Krematória,

Kremnička č. 60, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 00183075       DIČ: 2020459221        IČDPH: SK2020459221

 

 

Úradné hodiny:                     Pondelok : 8,00 – 14,00 hod.

                                                        Utorok:      8,00 – 16,30 hod

                                                        Streda:       8,00 – 14,00 hod

                                                        Štvrtok:     8,00 – 14,00 hod

                                                        Piatok:       8,00 – 12,00 hod

 

 

Tel: č. 048/410 35 59, 0918 804 402;e-mail:info@krematoriumbb.sk

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 26. 09. 2017

 

 

 

 

Schválil:   .........................................

PhDr. Ivan Šabo        

riaditeľ organizácie

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica