Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Prevádzkový poriadok

     Podľa Územného plánu mesta Banská Bystrica tvorí Krematórium, Urnový háj, Centrálne pohrebisko a Dom rozlúčky architektonický komplex budov a zariadení pre pochovávanie v meste Banská Bystrica.

 

 

                               Prevádzkový poriadok Krematória

 

 

                                                     Úvodné ustanovenie

 1. Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon podmienky prevádzky Krematória, Kremnička č. 60A, Banská Bystrica.
 2. Určuje rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti zo zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.
 3. Krematórium prevádzkuje mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica,IČO: 00183075, DIČ: 2020459221, IČDPH:SK2020459221 prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička č. 60.

 

 

S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne, aby sa nedotklo etického cítenia pozostalých alebo verejnosti a nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.

 

                                     Rozsah služieb poskytovaných v krematóriu

Prevádzkovateľ v krematóriu zabezpečuje tieto služby:

 • prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia
 • prevádzkovanie chladiacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • spopolňovanie ľudských pozostatkov a exhumovaných ľudských ostatkov
 • úprava popola, uloženie popola do urien a ich uskladnenie
 • vedienie evidencie urien, ich uskladnenie a vydávanie urien
 • vykonávanie smútočných obradov v obradnej miestnosti krematória

 

III.

                                                             Úradné hodiny

Úradné hodiny na dojednanie obradov sú pondelok –piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. v budove Krematória.

 Obrady sa vykonávajú podľa dohodnutého časového rozpisu pondelok –piatok od 9,00 hod. do 14,00 hod., mimoriadne v sobotu a v nedeľu za zvlášť dojednaných podmienok.

 Úradné hodiny na vydávanie urien sú v pondelok – piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. v administratívnej budove.

 

 

 

 

 

 

                                                                       IV.

                                         Dispozičné riešenie budovy Krematória

Budova krematória sa člení na:

A/ Časť pre verejnosť pozostáva :

 • predný vchod
 • zadnývchod so zariadením pre vozičkárov
 • čakacia miestnosť
 • miestnosť rozlúčky
 • obradná miestnosť
 • zariadenie na osobnú hygienu pre verejnosť

 

B/ Technický pavilón pozostáva :

 • miestnosť na prijímanie ľudských pozostatkov, ich úpravu pred vystavením, vedenie evidencie, výdaj urien
 • 4 chladiacie boxy
 • spaľovňa s 2 kremačnými pecami
 • denná miestnosť pre zamestnancov
 • zariadenie pre osobnú hygienu zamestnancov
 • miestnosť pre organ a ozvučenie

 

V.

                                            Pravidlá prevádzky Krematória

 1.  Prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať.
 • Plynulosť prevádzky krematória je zabezpečená nepretržitou službou preberania zosnulých na spopolnenie v rakvách určených na kremačné účely. Prijímanie výlučne ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na spopolnenie do krematória je presne zaevidované v knihe príjmu pod evidenčným číslom a snímané kamerovým systémom.
 • Prevádzkovateľ krematória povolí prevzatie ľudských pozostatkov alebo ostatkov, ak je úmrtie doložené:

a/ listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

b/ pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

c/ ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ krematória prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní,

d/nezameniteľné identifikačné označenie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov pohrebnou službou

e/ľudské pozostaky a ľudské ostatky prevezme výlučne v konečnej rakve určenej na obrad alebo na spopolnenie

f/ prevezme novorodenca, potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod výlučne v  rakveprimeranej veľkosti

g/ rakva určená na spopolnenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov musí spĺňať tieto parametre:

 • nesmie presahovať dĺžku 220cm, šírku 68 cm, výšku 68cm
 • sú zhotovené z dreva bez sklenených a plastových výplní
 • nesmú prepúšťať kvapaliny

h/ pohrebné služby zodpovedajú za odstránenie  vecí z rakvy, ktoré by mohli poškodiť spaľovacie zariadenie /spray,zapaľovač a pod./.

i/ prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť a prijať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na spopolnenie, ak pri dovoze príslušnou pohrebnou službou nebudú splnené ustanovenie zákona č. 131/2010 Z. z t.j.

 • doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí; pasom pre mŕtvolu pri medzinárodnej preprave
 • spoplniť ľudské ostatky osoby, ktorej sa totožnosť nezistila
 • ľudské pozostatky a ľudské ostatky neuložené do rakvy podľa parametrov daných v bode f.
 • novorodenec, potratený alebo predčasne narodený ľudský plod nebude uložený v primeranej rakve
 • ľudské pozostaky a ľudské ostatky, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami

v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa osobitného predpisu

 • z tela nebohého neodstránený kardiostimulátor a zdravotnícky material
 • vystaviť ľudské pozostatky v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení
 • vystaviť ľudské pozostaky pokiaľ by sa to dotklo dôstojnosti mŕtveho

 

 

 1. Spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.

Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sú do spopolnenia po zosnímaní kamerou ukladané do chladiaceho zariadenia krematória, ktoré zabezpečuje trvalú teplotu v rozpätí od 0° –  do 5°.

V prípade predpokladaného dlhšiehouskladnenia / viac ako 14 dní/  sú ľudské pozostatky a ľudské ostatky ukladané do mraziaceho zariadenia so zabezpečenou teplotou nižšou ako -10° v Dome rozlúčky.

 

 1. Prevádzkovateľ krematória vedie evidenciu spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov:

a/ Kniha prijatýchľudských pozostatkov a ostatkov na spopolnenie /zápis pri prijatí od pohrebnej služby/,ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko mŕtveho,
 • dátum a hodina prevzatia a uloženia do cladiaceho zariadenia,
 • pridelené evidenčné číslo spopolňovania,
 • dátum spopolnenia
 • pohrebná služba s ŠPZ auta, ktorá uskutočnila prepravu

b/ Matričná kniha,ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo,
 • pridelené evidenčné číslo,
 • dátum spopolnenia,
 • dátum vydania, alebo odoslania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu.
 • evidencia o spopolnení potrateného ľudskeho plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky

c/   evidencia a archivovanie

 • listov o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
 • potvrdenia o spopolnení a potvrdenia o prevzatí urien
 • uloženie nevyzdvihnutých urien do spoločného hrobového miesta na pohrebisku
 • archivovanie kamerového systému

 

 1. Podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.

Evidenčné čísla spopolnenia sú prideľované pri dovoze konečnej rakvy s nebohým a zosnímaným kamerovým systémom zaevidované v knihe prevzatých ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v poradí.

   O poradí spopolňovania rozhoduje prevádzkovateľ krematória, pritom prihliada k prevádzkovaným, hygienickým a etickým dôvodom.

Rakva s ľudskými pozostatkami a ostatkami pred vložením do žiaroviska kremačnej pece je zosnímaná kamerovým systémom a je vybavená značkou nezničiteľnou ohňom. Značka obsahuje číslo záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Po snímaní je rakva vložená do kremačnej pece.

Po spopolnení je popol upravovaný v zariadení na úpravu popola a spolu so značkou vkladaný do pevne uzavretej urny, ktorá je označená číslom záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov – menom a priezviskom mŕtveho, miestom bydliska, dátumom narodenia, dátumom úmrtia a dátumom spopolnenia.

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje monitorovanie procesu príjmu a spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov nepretržite. Uchováva obrazovú dokumentáciu najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia.

 

 1. Uskladnenie a vydávanie urien s popolom.

Po spopolnení sú urny uskladnené v sklade urien. Následne sa vystaví

 „Potvrdenie o spopolnení“,na základe ktorého sa vydáva urna obstarávateľovi pohrebu alebo ním splnomocnenej osobe alebo poverenej pohrebnej službe. Potvrdenie o spopolnení sa zasiela obstarávateľovi obradu alebo poverenej pohrebnej službe a v prípade obradu  sa osobne odovzdáva obstarávateľovi obradu.

 Urny sa vydávajú:

a/ na základe osobného prevzatia obstarávateľa pohrebupreukázaním sa  potvrdením o spopolnení a občianskym preukazom, alebo ním písomne splnomocnenej osobe

b/ poštou obstarávateľovi pohrebu

c/ pohrebným službám na základe hodnoverného písomného poverenia obstarávateľom pohrebu.

 

 1. Postup nakladania s urnou a popolom, ak nebola prevzatá.

Urny s popolom sa uskladňujú v sklade urien po dobu jedného roka. Nevyzdvihnuté urny obstarávateľmi pohrebu po uplynutí tejto doby sú uložené do spoločného hrobu v Centrálnom pohrebisku mesta v Kremničke.O uložení urien do spoločného hrobu sa spíše záznam o počte urien presného miesta uloženia a s  údajmi spopolnených osôb. Prevádzkovateľ za osobitne určených podmienok zabezpečí úschovu urny. 

 

 1. Režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov  krematória.

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje chod v súlade s režimom údržby, čistoty a dezinfekcie /interná príloha/.

Upratovanie a čistenie sa vykonáva denne bežnými čistiacimi prostriedkami. Čistenie a dezinfekcia chladiacich zariadení sa vykonáva 1 krát mesačne poprípade podľa potreby dostupnými dezinfekčnými prostriedkami / SAVO, CHLORAMIN, INCIDUR/  a to najprv mechanickou očistou a dezinfekciou.  Na zabránenie vzniku rezistencie sa dezinfekčné prostriedky striedajú. Dezinfekčné prostriedky sa pripravujú denne pred použitím, dodržiavajú sa koncentrácie a doby pôsobenia. Čistiace prostriedky  sú uskladnené v sklade  pre upratovačku v uzamknutej skrini . Zodpovední pracovníci pritom vždy používajú osobné ochranné pomôcky. V prípade objektívnych okolností, ktoré vyžadujú okamžité hygienické a dezinfekčné opatrenia sa tieto operatívne vykonajú.

 

 1. Bezpečnosť práce a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Prevádzkovateľ krematória zabezpečuje, aby manipulácia bola pre zamestnancovčo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. Bezpečnostné prostriedky a zariadenia sa pravidelne kontrolujú. Prevádzkovateľ poskytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedy, ktoré zabezpečuje účinnú ochranupred existujúcim nebezpečenstvom. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné školenie v rámci BOZP a PPO.

                                                          

                                                                       VI.

                                             Vykonávanie smútočných obradov

 1. Prevádzkovateľ umožní pri smútočných obradoch účasť registrovaných cirkví, náboženských spoločností a iných subjektov a právnických osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa smútočného obradu. Denné poradie smútočných obradov s vyznačením mena zomrelého a času konania obradov vyvesí prevádzkovateľ na mieste prístupnom verejnosti a webovej stránke organizácii. Obrady sa vykonávajú v hodinových intervaloch. Vetranie miestností pre verejnosť je zabezpečené vzduchotechnikou.
 2. Prevádzkovateľ krematória:
 • v prípade vystavenia otvorenej rakvy pred obradom zabezpečí úpravu zomrelého,
 • okrem obradu a spopolnenia zabezpečí ďalšie služby podľa nahlásenia požiadaviek obstarávateľa obradu
 • umožní vystavenie zomrelého v rozlúčkovej miestnosti /v lehote do 1 týždňa od úmrtia,/ pokiaľ o to požiada obstarávateľ, najneskôr 30 min. pred smútočným obradom,
 • umožní obstarávateľovi pohrebu alebo blízkym osobám prítomnosť pri konečnom uzatváraní rakvy.
 • zabezpečí výzdobu obradnej miestnosti
 • dohodne sa postupnosť a časový harmonogram obradu
 • zabezpečí ozvučenie obradu
 1. Prevádzkovateľ krematória zabezpečí spopolnenie zosnulého, ktorého smútočný obrad 

bol vykonaný mimo krematória.

 1. Vence a kvetinové dary, ktoré dovezie pohrebná služba k obradu spolu s rakvou zomrelého sú evidované. Na žiadosť obstarávateľa, po skončení obradu sú vence a kvetinové dary vydané pozostalým na uloženie na hrobové miesto, alebo do cirkevných zariadení a pod. Ostatné kvetinové dary sú po obrade znehodnotené.
 2. Objednávateľ si môže objednať ďalšie služby, ktoré nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a nenarušujú dôstojnosť obradu a poriadok.
 3. Pozostalí môžu uplatniť prípadné pripomienky k priebehu smútočného obradu bezprostredne po obrade priamo v krematóriu u osoby zastupujúcu prevádzkovateľa krematória.
 4. Zamestnanci krematória sa v styku s pozostalými správajú dôstojne, zdržujú necitlivého správania .

 

 

 

 

VII.

                                          Pravidlá správania sa v krematóriu

 1. V krematóriu a jeho areáli je zakázané porušovať verejný poriadok, narušovať pietu a dôstojnosť miesta. Zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá robiť hluk a pod..
 2. Vstup do krematória mimo smútočných obradov je okrem zamestnancov a pracovníkov pohrebných služieb povolený len zo súhlasom prevádzkovateľa krematória. Netýka sa to obstarávateľov smútočného zhromaždenia v úradných hodinách.
 3. Vstup pohrebným službám do objektu krematória sa umožní do zadného traktu pri dovezení ľudských pozostatkov a ostatkov pod kamerový systém ďalej do prijímacej miestnosti na doloženie potrebných dokladov a vykonanie pohrebných služieb podľa priania obstarávateľa pohrebu , pričom sa riadia  rozpisom obradov a prevádzkovým poriadkom krematória.
 4. Zakazuje sa v areáli krematória  ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách.

 

 

Správa cintorínov a krematória je v administratívnej budove Krematória,

Kremnička č. 60, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 00183075       DIČ: 2020459221        IČDPH: SK2020459221

 

 

Úradné hodiny:                     Pondelok : 8,00 – 14,00 hod.

                                                        Utorok:      8,00 – 16,30 hod

                                                        Streda:       8,00 – 14,00 hod

                                                        Štvrtok:     8,00 – 14,00 hod

                                                        Piatok:       8,00 – 12,00 hod

 

 

Tel: č. 048/410 35 59, 0918 804 402;e-mail:info@krematoriumbb.sk

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 26. 09. 2017

 

 

 

 

Schválil:   .........................................

PhDr. Ivan Šabo        

riaditeľ organizácie

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica