Bleskovky:

Verejné obstarávanie

 PROFIL VO

Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby, sídlom Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie

IČO: 00183075

 

 Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2019

 

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
01.02.2019 Nákup elektromobilu – čistiaceho stroja s cisternou Výzva na predloženie CP  
05.04.2019 Výkopové práce, pomocné práce a úprava terénu v ihriskách a ďalších objektoch verejného obstarávateľa Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
05.04.2019 Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
13.05.2019 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na preloženie CP  Pozor - opravená celková výmera, nakoľko došlo k chybe pri spočítavaní výmer za jednotlivé kosby.
31.05.2019 Nákup automobilov Výzva na predloženie CP Prílohu č. 1 Výzvy - Technická špecifikácia v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
24.06.2019 Vykonávanie strážnej služby v objektoch Krematória a cintorínskych služieb Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
27.06.2019 Nákup herných prvkov na detské ihriská Výzva na predloženie CP  
02.08.2019

Traktorová kosačka so zberom a výsypom do výšky, vrátane dodania

Výzva na predloženie CP

Verejné obstarávanie bolo zrušné a bude znovu vyhlásené

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
13.08.2019

Traktorová kosačka so zberom a výsypom do výšky, vrátane dodania

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
 16.08.2019

Nákladný automobil s hákovým nakladačom kontajnerov, vrátane 3 ks kontajnerov

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
02.10.2019

Demontáž osvetlenia - Štadión SNP, Banská Bystrica

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
18.10.2019

Oprava a údržba telocvične ZŠ Tatranská

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska 2019

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
31.05.2019 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na predloženie cenových ponúk

Zverejnenie výzvy vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2019 pod značkou 13785-WYS.

Komunikácia a predkladanie ponúk cez eZakazky na portáli www.ezakazky.sk

 

Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2018

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
14.06.2018 Oprava telocvične Magurská - 2. etapa  Výzva na predloženie CP Príloha č.4 - Výkaz-výmer vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
14.06.2018 Kosenie trávnikov vo svahu Výzva na predloženie CP  
11.07.2018 Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov Výzva na predloženie CP  
13.12.2018 Vykonávanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa Výzva na preloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

21.12.2018 Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch verejného obstarávateľa Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

 

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska 2017

Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa

  November 2017

 

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou

 

I.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10

I.Q.2019 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

III.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

III.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

IV.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

III.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9