úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Lyžiarske bežecké trate

 

Trasy na Králikoch: 


Trasa A: Králiky - Tajov - Kordíky, z dôvodu ťažby dreva Lesov Slovenskej republiky, bude trasa upravená od Králik po Bandošovo, chatky a následne bude viesť v prípade dostatku snehovej vrstvy cez lúky a bežecký areál na Tajovskú chatu. Upravovať sa tiež bude vrchná Kordícka zvážnica, pričom spodná zvážnica nie je od križovatky prejazdná. Aj tu hľadáme vhodné riešenie na obídenie spomínaného ťažobného úseku. 

posledná úprava 07.04.2018 !

Trasa B: Králiky - Hostinec - upravená  07.04.
2018 !

Trasa C: Králiky - Malachov - upravené 07.04.2018 po prepadlisko !

Trasa D: Králiky - Skalka - upravená 07. 04.2018 !


Trasa E: Králiky - športový bežecký areál - upravené 10.03.2018 ! Úprava tratí Šachtičky - Donovaly:


Upravované okruhy: 1) po hrebeni - upravené 23.03. !

2) popod Jelenskú skalu -  okruh od Šachtičiek popod Jelenskú skalu na Donovaly - upravené 23.03. !

 

Od 01.01.2018 je zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úprav tratí, prispievatelia môžu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45. Všetkým ďakujeme !

 

Trasy v meste a okolí:

Kremnička - futbalový areál ŠK Kremnička.

Urpín - Kalvária.

Park pod pamätníkom SNP.

Lúky nad Pršianskou terasou.

Lúky nad Sásovou - za Tatranskou ulicou.

Lúky nad ihriskom fakulty UMB FHV a FPV, pod Podlavicami.

Okruh na ihrisku v Radvani - Sládkovičova ulica.

Mestský park.

 

 

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta zabezpečuje úpravu bežeckých tratí v Kremnickom pohorí o celkovej dĺžke 114 km. Dohľad nad vykonávanými úpravami zabezpečuje Komisia pre zabezpečenie a koordináciu úpravy bežeckých tratí v Kremnickom pohorí. Bezpečnosť a poskytnutie prvej pomoci priamo na tratiach je zabezpečované Horská služba Kremnické vrchy. Bežecké trate sú rozdelené do piatich okruhov:
Trasa A: Králiky -Tajov - Kordíky
Trasa B: Králiky - Hostinec
Trasa C: Králiky - Malachov - Horné Pršany
Trasa D: Králiky - Skalka
Trasa E: Králiky – športový areál