Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v siedmom týždni v sume 131,60 €, celkovo je k 19.02. vyzbieraná suma 683,34 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v utorok 20.02 o 9:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Cintoríny

Na území mesta Banská Bystrica sú nasledovné cintoríny, ktoré sú v správe Záhradníckych a rekreačných služieb

  1. Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička:

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na centrálnom pohrebisku + cenník.

       2. Urnový háj – Kremnička: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na vjazd motrového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na urnové hrobové miesto a práce v Urnovom háji + cenník. 

       3. Cintorín nám. Š. Moysesa: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na Cintoríne nám. Š. Moysesa + cenník.

       4. Podlavice

       5. Skubín

       6. Rudlová

       7. Sásová

       8. Rakytovce

       9. Kremnička – dedina

      10. Iliaš

      11. Majer

      12. Šalková

      13. Senica

      14. Kostiviarska

      15. Jakub

      16. Uľanka

 

Na všetky cintoríny na vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta.

Spoplatnenie cintorínov ZAaRESom sa týka Centrálneho pohrebiska - Kremnička, Urnového háju - Kremnička a Cintorína nám. Š. Moysesa - poplatky za hrobové miesta.